Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Strona archiwalna

 

Starosta Kłobucki ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej.

W skład komisji mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

W wyniku naboru Starosta Kłobucki wybierze dwie osoby reprezentujące organizacje w komisji konkursowej, z wyłączeniem osób biorących udział w danym otwartym konkursie ofert.
 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 

Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.


Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 18 listopada 2016 roku. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13.

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 25 listopada 2016 roku.

 

Pliki do pobrania:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2016
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  07-11-2016 11:55
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  07-11-2016 11:58
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 804
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl