Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku

 

STAROSTA KŁOBUCKI

 

ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze –

radcy prawnego
w wymiarze ½ etatu
 
w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck
                           
 
1. Zakres wykonywanych zadań
 
- opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych,
 
- opiniowanie zawieranych przez Powiat umów i porozumień, 
                           
- udzielanie wyjaśnień i porad prawnych pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu nie posiadających obsługi prawnej, 
 
- występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Powiatu
 
 
2. Zakres wymagań związanych ze stanowiskiem

   1) wymagania niezbędne:

- ukończone wyższe studia prawnicze

- staż pracy – min. 2-letni w organach administracji publicznej,

- uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,

 

      2) wymagania dodatkowe:
 
- znajomość zasad funkcjonowania i organizacji Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego,
 
- znajomość w szczególności aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, wodnego, aktów prawnych WE w zakresie funduszy europejskich i umiejętność ich zastosowania,
 
- znajomość obsługi komputera,
 
- zdolności negocjowania, sumienność i obowiązkowość.
 
 
3. Wymagane dokumenty
 
1) uzasadnienie przystąpienia do naboru

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych

3) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy zawodowej na danym stanowisku

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

6) życiorys.
 

4.  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kłobucku” w kancelarii Starostwa lub  przesłać na adres Starostwa w terminie do dnia 1 marca 2010 roku. O terminie wpływu w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

 

5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku.                                 

   

6. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 
 
 Kłobuck, dnia 15 lutego 2010 roku

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                       (-) STAROSTA

                                                                Stanisław Garncarek

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-02-2010 13:08
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl