Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty Konkurs Ofert 2013

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 

na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji i ochrony zdrowia, oraz pomocy społecznej w 2013 roku, określonych w uchwale Rady Powiatu w Kłobucku Nr 166/XVII/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Starosta  Kłobucki na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./, zwanej dalej „ustawą”

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 oraz w art. 11 ust.3 ustawy do uczestniczenia w otwartym konkursie ofert na  realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

I. Konkurs obejmuje następujące zadania :

1. w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego: wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych/ artystycznych, służących upowszechnianiu rodzimej kultury i sztuki  oraz mających szczególne znaczenie  dla utrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej (np. obchody rocznic i świąt państwowych),

2. w dziedzinie sportu: organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych (zawodów, imprez, zajęć) dla  dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa Powiatu Kłobuckiego,

3. w dziedzinie  ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego: wspieranie konkursów i akcji służących poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

4. w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia: wspieranie działań mających na celu promocję ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia oraz działań profilaktycznych w zakresie edukacji zdrowotnej,

5. w dziedzinie  pomocy  społecznej: działania wspierające i ochronne na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, świetlicy środowiskowej itp.) oraz działania mające na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację  zadań opisanych w  części I wynosi :

Ad 1.  35.000 zł.

Ad 2.  60.000 zł.

Ad 3.    3.000 zł.

Ad 4.    2.000 zł.

Ad 5.  15.000 zł.
 

III. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze  najkorzystniejszej oferty zostały określone w uchwale Nr 526/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w  2013 roku.

Treść uchwały dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: www.bip.klobuck.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Skorupki 46 (budynek dawnego internatu przy Zespole Szkół Nr 3, pok. 205), tel. 34 310-06-43.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania publiczne zostały przewidziane do realizacji w terminie od 15 lutego do 21 grudnia 2013 roku na warunkach określonych w umowie, zawieranej po rozstrzygnięciu konkursu, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011 roku, Nr 6, poz. 25).

2. Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011 roku, Nr 6, poz. 25) należy dołączyć:

a) w części formalno-rachunkowej: kopie faktur i rachunków kserowanych obustronnie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, datą i podpisem osoby upoważnionej, dowody zapłaty za ww faktury, rachunki, raport kasowy, kopie umów, delegacji, wszystkich wyciągów bankowych rachunku utworzonego na potrzeby rozliczenia dotacji  oraz innych dokumentów księgowych dotyczących realizowanego zadania.

b) w części merytorycznej: materiały prasowe, zdjęcia, wydruki ze strony internetowej informujące o realizacji imprezy oraz o fakcie dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu Powiatu Kłobuckiego, plakaty, zaproszenia, oświadczenia osób pracujących przy projekcie wraz z ewidencją czasu pracy, dzienniki zajęć oraz  wszelkie inne materiały dokumentujące realizację zadania.

3. Organizacja pozarządowa, która otrzyma dotację z budżetu Powiatu kłobuckiego zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

 

V. Termin i zasady składania ofert:

1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do  Rozporządzenia  Ministra, o którym mowa w  punkcie IV, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, w terminie do dnia 8 stycznia 2013 roku, do godz.15.00.

2. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument właściwy oznacza, że jest on zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany).

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań.

Terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez zarząd główny).

3. Do oferty składanej przez organizację pozarządową należy dołączyć oświadczenie, że organizacja prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym posiada aktualną politykę  rachunkowości.

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o gotowości utworzenia rachunku bankowego/subkonta wydzielonego w celu rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert.

5. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, mogą złożyć tylko po jednej ofercie, w ogłoszonych przez Starostę Kłobuckiego odrębnych tematycznie konkursach ofert.

6. Organizacja pozarządowa przystępująca do konkursu może uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów realizacji całości wykonywanego zadania.

Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje w przypadku realizacji przez organizacje pozarządowe zadań  publicznych powierzonych do wykonania.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

8. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy: 1) są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji; 2) są uwzględnione w budżecie projektu; 3) są racjonalnie skalkulowane; 4) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem;5) zostały poniesione w okresie uprawnionym; 6) są poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej, możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania.

9. Koszty poniesione przed datą zawarcia w/w umowy nie mogą być rozliczane ze środków pochodzących z dotacji tj. za koszt kwalifikowany uznawany będzie ten koszt, który powstanie od dnia zawarcia w/w umowy.

 

VI. Termin i zasady rozpatrzenia ofert:

Oferty na realizację zadań publicznych będą rozpatrzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku przez Komisję  Konkursową powołaną  przez Starostę Kłobuckiego w terminie do 14 dni od daty kończącej składanie ofert na konkurs.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować korektę zakresu rzeczowego i finansowego lub wycofać ofertę.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Starostę Kłobuckiego o swojej decyzji w ciągu 14 dni.

 

VII. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Komisja oceniać będzie m.in.:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

- w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

2. Warunkiem koniecznym do rozpatrywania wniosku będzie załączenie wszystkich dokumentów wskazanych w pkt. 1-4 rozdziału V.

3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

 

VIII. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez: wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie informacji na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

 

IX. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w 2012 roku zadaniach publicznych w ramach otwartego konkursu ofert  i związanych z nimi kosztami:

dział: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego           - 35.000 zł.         

dział: Kultura Fizyczna i Sport                                    - 45.000 zł.

dział: Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego      -   4.000 zł.

dział: Oświata i  Wychowanie                                     -  nie wpłynęła żadna  oferta

dział: Pomoc  społeczna                                            - 10.000 zł.

 

X. Starosta Kłobucki zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu  otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

XI. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Urszula Kotowicz - Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 34 310 06 43.

 
 

Dokumenty do pobrania:

 

Metryczka
  • opublikowano:
    17-12-2012 09:30
    przez: Paweł Kulejewski
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl