Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie w sprawie wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego Płaczki


Z A W I A D O M I E N I E

o  w y ł o ż e n i u   p r o j e k t u   o p e r a t u  o p i s o w o- k a r t o g r a f i c z n e g o

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 i ust. 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 z póź.zm.), art.7d pkt 1, art.20, art.24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz.2027,z późn.zm.) w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu: Płaczki gm. Popów.         

 

 

S T A R O S T A   K Ł O B U C K I

 

 

zawiadamia, że w terminie od  19 lipca do 06 sierpnia 2010 r. w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul.Rynek im.Jana Pawła II nr 13, pokój nr 5 (niski parter) zostanie wyłożony projekt operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu: Płaczki gm.Popów.

 

Projekt  operatu opisowo- kartograficznego  obejmuje:

 

rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali, mapę ewidencji gruntów, rejestr gruntów, operat opracowany został na podstawie art.4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy           z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne  oraz  przepisów  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454)

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłaszania do nich uwag. Zgłoszone uwagi podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu.

 

UWAGI:

 

1. Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości, dokumentami/dokumentacją budowlaną opracowaną przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, zawierającą dane o znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach budynkach, a w przypadku własności lokali dokumentami stwierdzającymi ich własność oraz dokumentami tożsamości wraz  z numerem PESEL i REGON.


2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.


3. Nie zapoznanie się z danymi ewidencyjnymi w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie
stanowi przeszkody  do kontynuowania postępowania w sprawie  modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-06-2010 14:09
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl