Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego

 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 

Nr ROŚ.III.7620/6/09/10 z dnia 12.04.2010 r.

 
 
 

   Działając na podstawie art.30 i art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227),

 
 
podaję do publicznej wiadomości:
 

że Starostwo Powiatowe w Kłobucku przystąpiło do opracowania projektu dokumentu pt. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”.

 
 

  Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz składaniem uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 pok. nr 115 (II Piętro), w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tej informacji.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest tut.organ.

 
 
 
 

                                                                                                Naczelnik Wydziału

                                                                                       Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

                                                                                                (-) Jerzy Bardziński

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    13-04-2010 13:05
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl