Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta konsultacji społecznych listy projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego

Ankieta konsultacji społecznych listy projektów
planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego


    W ramach procedury wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, obok ścieżki konkursowej przygotowano dwie pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów: Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów (PRS).
Województwo Śląskie zostało podzielone na 4 subregiony: centralny, południowy, północny i zachodni. W skład Subregionu Północnego wchodzą: Miasto Częstochowa, Powiat Częstochowski, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski. Liderem Subregionu Północnego jest Miasto Częstochowa. Podział środków dostępnych w ramach procedury pozakonkursowej między poszczególnymi subregionami został dokonany według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców, PKB per capita, oraz liczbę bezrobotnych.
Subregion Północny otrzymał 47,79 mln € na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu.
Podział środków ze względu na rodzaj działania/poddziałania przedstawia załącznik (PDFKonsultacje PRS.pdf)

    Umieszczenie projektów w ramach mechanizmów ścieżki pozakonkursowej jest warunkową deklaracją ich realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu.
PRS jest mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny. PRS jest programem tworzonym w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. „O zasadach prowadzenia polityki rozwoju” Realizacja programu musi przyczyniać się do stymulowania dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej regionu.
Podstawowym elementem PRS jest uzgodniona przez jednostki samorządu terytorialnego subregionu lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium. Listę projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego przedstawia załącznik (PDFKonsultacje PRS.pdf)

    Czy Pan (i) akceptuje listę propozycji projektów do Programu Rozwoju Subregionu w przedstawionym zakresie?
Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres wpisując w temacie wiadomości TAK lub Nie.
Jeśli nie, proszę o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Załacznik:
- PDFKonsultacje PRS.pdf
- DOCKonsultacje PRS.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    15-01-2008 08:21
    przez: Grzegorz Pietruszka
  • zmodyfikowano:
    15-01-2008 14:16
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl