Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

STAROSTA KŁOBUCKI
OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA – Urzędnicze
w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

                            

 
1. nazwa  i  adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek  im. Jana Pawła II Nr 13  42-100 Kłobuck

2.  nazwa  wolnego   stanowiska  pracy:  Referent                    

3. Zakres  wykonywanych  zadań:  obsługa kancelaryjna i organizacyjna Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

4. Zakres  wymagań  związanych  ze  stanowiskiem
 
1/ wymagania  niezbędne:
-  ukończone wyższe studia magisterskie
– znajomość obsługi komputera  , dyspozycyjność
– staż pracy  - co najmniej półroczny   w administracji publicznej - organach rządowych lub samorządowych w tym w wydziale związanym z budownictwem
2/ wymagania dodatkowe :
– znajomość  programów  - Ms Word; Ms Excel; OpenOffice                                                
– znajomość zasad funkcjonowania i organizacji powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego; wskazana znajomość zagadnień z zakresu budownictwa
    
5. Wymagane  dokumenty

 1/  uzasadnienie przystąpienia do naboru
 2/ kserokopia odpisu   dyplomu ukończenia studiów wyższych + ( kursów)
 3/ kwestionariusz osobowy z  opisem przebiegu pracy zawodowej
 4/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy zawodowej na danym stanowisku
 5/ oświadczenie  o niekaralnośći
 6/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 7/ życiorys

6. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kłobucku” w kancelarii Starostwa lub przesłać na adres Starostwa w  terminie do dnia 25 lipca 2007r.  

7. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczana w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Publicznego.                                                                                                      

8. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001r. Nr 132, poz. 1593 z  późn.zm.) 

                                                  Starosta Kłobucki

                                                Stanisław Garncarek

Metryczka
  • opublikowano:
    09-07-2007 15:45
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl