Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

    W dniu 23 kwietnia 2007 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
12. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa pożarowego i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie powiatu za 2006 rok.
13. Sprawozdanie Starosty z realizacji strategii rozwoju powiatu kłobuckiego za 2006 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kłobuckiego.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju opieki zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Panki.
18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kłobucku z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2006 rok.
19. Uchwała Nr 4100/VI/75/2007 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok.
20. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok.
21. Uchwała Nr 4100/VI/73/2007 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg).
24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Małgorzaty Kocik–Kowalczuk na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Wnioski i oświadczenia radnych.
27. Wnioski i zapytania mieszkańców.
28. Zakończenie VIII Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    16-04-2007 13:26
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl