Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku

ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko 

Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku

                                              

Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku, ul. 11 Listopada 23
(nazwa wolnego stanowiska pracy, adres miejsca pracy)

 

1. Zakres wykonywanych zadań:
- zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych,
- współpraca z rodziną naturalną wychowanka na rzecz powrotu dziecka do rodziny,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
- prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej placówki rodzinnej.


2. Zakres wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) wymagania  niezbędne:       
zgodne z § 30 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 14.02.2005 roku (Dz.U. z 2005r. Nr 37, poz. 331)
- wykształcenie wyższe magisterskie:
 a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub
 b) na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo
 c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji
- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
- co najmniej 3-letni staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- umiejętność zarządzania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, zaangażowanie w sprawy wychowanków.    

2) wymagania dodatkowe :
- znajomość programów - MsOffice; OpenOffice,                       
- znajomość zasad funkcjonowania i organizacji powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego,
- znajomość przepisów prawnych w zakresie  finansów publicznych,
- zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznych,
- znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z  późn. zm.),
- ogólna wiedza z zakresu polityki społecznej UE i funduszy strukturalnych.
       
3. Wymagane dokumenty
 1) uzasadnienie przystąpienia do naboru,
 2) ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych , studiów podyplomowych,
 3) kwestionariusz osobowy z  opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  zawodowej na danym stanowisku,
 5) oświadczenie o niekaralności,
 6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 7) życiorys.


4. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka” w kancelarii Starostwa lub przesłać na adres Starostwa w terminie do dnia 30 marca 2007 roku.

 

5. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.      

                                                                                                

6. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 132, poz. 1593 z  późn.zm.) 

 

 

                                                          Za Zarząd Powiatu     
                                                          

                                                           Starosta Kłobucki
                                                          Stanisław Garncarek

 


Kłobuck, dnia 15 marca 2007 roku 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2007 12:19
    przez: Grzegorz Pietruszka
  • zmodyfikowano:
    15-03-2007 13:39
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl