Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

    W dniu 28 sierpnia 2006 roku o godz. 1300 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31 odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

Proponowany porządek obrad XL Sesji:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Powitanie uczestników Sesji
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Prezentacje
 7.1. Prezentacja Gminy Lipie
 7.2. Informacja Starosty Kłobuckiego:
        7.2.1 o działalności Zarządu z okresu między Sesjami
        7.2.2 o działalności samorządu powiatowego. 
8. Raport – „Spółdzielczość w Powiecie Kłobuckim”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
11. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków w powiecie kłobuckim wg stanu na 30.06.2006 r.
13. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku nt. stanu dróg powiatowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 232/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2006 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco spłaty pożyczki, o udzielenie której Zespół Opieki Zdrowotnej wystąpił do Skarbu Państwa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.                     
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego.
26. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu kłobuckiego za I półrocze 2006 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.                     
29. Informacja o sytuacji w placówkach oświatowych oraz o ich przygotowaniu do roku szkolnego 2006/2007.
30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne).
31. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.
32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
33. Wnioski i oświadczenia radnych.
34. Zakończenie XL Sesji.

Metryczka
  • opublikowano:
    21-08-2006 13:16
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl