Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną, zadania 1 i 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną, zadania 1 i 2

 (CPV 70332 100 – 8)

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wycena określająca  wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową Nr 43 , położonej w Kłobucku przy ul Wieluńskiej oznaczonej nr  działki 796/1 o pow. 64 m², do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),

2.2.   Zadanie 2 - wycena określająca wartości nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką Nr 491, położonej w Kamyku , oznaczonej nr działek : 61/4 , 61/6, 61/8 o pow. ogólnej 1027 m², do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1: 18 marca 2005

5.2.   Zadanie 2: 18 marca 2005

6.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami: Zofia Mandat, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 8:00-15:00.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 7 lutego 2005  r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 7 lutego 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    19-01-2005 15:08
    przez: Maciej Biernacki
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl